תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.

ברוכים הבאים לאתר "Cashu", המופעל על ידי קאשיו מערכות פיננסיות 2020 בע"מ בע"מ (להלן: "החברה") www.cashu.co.il וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה (להלן: "האתר").

האתר מאפשר לשכירים לבדוק את זכאותם להחזרי מס מרשויות המס בישראל, ולהגיש באמצעות החברה והאתר בקשה להחזר מס (להלן: "השירותים").

 1. הסכמה לתנאי השימוש באתר
  השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים המוצגים בו והשירותים המוצעים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו, פתיחת חשבון ושימוש בשירותים, מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
  השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. שימושך באתר מהווה אישור כי הנך לפחות בן 18 שנים.
 2. התחייבויות הגולש
  החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:
  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה.
  2. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
  3. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
  4. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החברה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  6. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.
  7. הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.
  8. איסוף מידע על גולשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
  9. קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
   הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.
 3. מדיניות פרטיות – הגנה על פרטיות הגולשים
  החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר, הרישום ו/או השימוש בשירותים, נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת בכתובת: https://www.cashu.co.il/privacy ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון.
 4. השירותים ואופן קבלתם
  1. בירור זכאות להחזר מס
   האתר מאפשר למשתמשים אשר הינם שכירים או היו שכירים, לבצע בזמן אמת בירור אונליין ראשוני מיידי לגבי זכאות החזר מס ביחס לשנים 2017-2020, וככל שתפרסם ותחליט החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יתכן ויתאפשר גם בירור לשנים 2015-2016 אשר יבוצע ע"י רו"ח בהתבסס על נתונים שתזין. בירור סכום החזר המס לשנים 2017- 2020 ניתן ללא עלות. על מנת לבצע את הבדיקה הראשונית, יהיה עליך להזין למערכת את מספר הטלפון הנייד שלך אליו יישלח אליך ב SMS קוד כניסה חד פעמי בכל פעם שתיכנס למערכת וכן יהיה עליך להזין את פרטי דואר אלקטרוני הפעיל שלך. פרטים אלו ישמשו אותנו על מנת ליצור איתך קשר בקשר להשלמת הבדיקה הראשונית במידה ותדרש. לאחר מכן, יהיה עליך להזין במערכת את כל הנתונים אשר תתבקש למלא במערכת, לרבות ולא רק על בסיס טופסי 106 והכנסות מביטוח לאומי אשר קיימים לך בהתבסס על אישורים שבידך וברשותך.בסיום השלמת מלוא הנתונים הדרושים ועל בסיס הנתונים אשר סיפקת כאמור, יתבצע חישוב של זכאותך להחזר מס לשנים 2017-2020 ("סכום החזר המס"). שים לב כי בירור סכום החזר המס איננו כולל בשלב זה חישוב של נקודות זיכוי והמערכת אינה תומכת כרגע במקרים הבאים:
   1. עולה חדש
   2. תושב חוזר ותושב חוזר מוטב
   3. תושבי ישובים המזכים בהטבת מס מיוחדת
   4. כוחות הביטחון-רמה א'
   5. זיכוי בגין הוצאות החזקה במוסד
   6. זיכוי בגין תרומה שאינה במסגרת העבודה (אינה כלולה בטופס 106)
   7. עובד זר
   8. זיכוי בגין תשלומים להנצחת זכר חלל צה"ל, שוטר ומי שנספה בפעולות איבה
   9. זיכוי לעיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

    בירור הזכאות יתבצע בנפרד ביחס לכל שנת מס קלנדרית. במקרים מסוימים, ככל שהמערכת לא תוכל לבצע חישוב אוטומטי של זכאותך בשל מורכבות הנתונים או בקשר לשנים 2015-2016, תקבל התראה על כך באתר, במידה ויתאפשר תוכל לפנות אלינו לצורך קבלת שירות אישי בכתובת [email protected]

    מובהר כי חישוב סכום המס להחזר מתבצע אך ורק על בסיס הנתונים אשר ימסרו על ידך כאמור לעיל, והחברה אינה מבצעת, או מתחייבת לבצע כל בדיקה או וידוא של נתונים אלו. ככל שתמסור נתונים אשר אינם מדויקים, אינם מעודכנים או אינם מלאים, תהיה לכך השפעה ישירה על סכום הזכאות להחזר המס אשר יוצג לך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר עם כך.

    עוד מובהר כי סכום המס להחזר כפי שיימסר לך באתר מהווה הערכה בלבד המבוססת על הנתונים אשר יימסרו על ידך ואין בו כדי להוות התחייבות ו/או מצג מצד החברה. הקביעה הסופית בדבר סכום המס להחזר הינה בידי רשויות המס בלבד, בהתאם למכלול הנתונים אשר יימצאו ונמצאים ברשותן.

  2. הגשת בקשה להחזר מס
   לאחר קבלת הממצא לגבי סכום זכאותך להחזר מס, תוכל להגיש בקשה להחזר מס באמצעות החברה. טיפול החברה בהגשת בקשה להחזר מס כאמור כרוכה בתשלום כמפורט באתר.
   לשם הגשת בקשה להחזר מס, תתבקש להשלים את התשלום בגין השירות. לאחר התשלום יהיה עליך להשלים את הליך הגשת הבקשה כמפורט באתר ובכלל זה, למלא את מלוא הפרטים הכלליים והפרטים האישיים המופיעים באתר, לרבות פרטי בן/בת זוג שלך, וכן לצרף מסמכים נדרשים כמפורט באתר. בנוסף, יהיה עליך למלא טפסי ייפוי כוח לייצוג מול רשויות המס ולהעלותם למערכת.
   לאחר השלמת כל הנתונים והמידע הנדרש, החברה תגיש עבורך את הבקשה להחזר מס לרשויות המס. החברה אינה מתחייבת לפרק זמן לסיום הטיפול בבקשה והדבר מצוי באחריות רשויות המס ובשיקול דעתה.
   עדכונים בדבר סטטוס ההליך והבקשה יישלחו אליך מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.

   מובהר כי טופס הבקשה להחזר מס יופק על ידי החברה (ויוגש על ידה ככל שתבחר בכך), על בסיס הנתונים שיימסרו על ידך והחברה אינה מבצעת כל בדיקה או וידוא של נתונים אלו. אתה האחראי הבלעדי לנתונים אשר יימסרו על ידך, לרבות לכך שמדובר בנתונים מדויקים ומלאים. כל מקרה של סתירה בין הנתונים אשר יימסרו על ידך לחברה, לנתונים שבידי רשויות המס עשוי להשפיע על סכום המס להחזר אשר ייקבע סופית על ידי רשויות המס, לרבות קביעת חבות מס שלך כלפי רשויות המס, ככל שתהיה, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר עם כך.

   עוד מובהר כי חישוב סכום המס אשר ייקבע כהחזר עבורך, נקבע על ידי רשויות המס על בסיס הנתונים אשר מצויים בידיהן. ככל שיהיו אי התאמות בין הנתונים שמסרת והנתונים שבידי רשויות המס, תהא לכך השלכה על סכום המס להחזר אשר ייקבע עבורך, לרבות קביעת חבות מס שלך כלפי רשויות המס, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר עם כך.

 5. היעדר מצגים
  בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4 לעיל מובהר כי החברה מספקת את האתר וכן את המידע, התכנים והשירותים המסופקים במסגרת האתר כמות שהם (AS IS), השירותים מתבצעים על סמך המידע והנתונים שאתה מעביר לחברה, החברה אינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל הקשור לאתר לרבות השירותים. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות שיגרמו לגולשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בשירותים, לרבות ביחס לסכום המס להחזר. החברה מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.

  אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל. השימוש באתר ובשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 6. הגבלת אחריות
  בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך לכל נזק עקיף, תוצאתי או נלווה הנובע מן השימוש באתר ו/או שימוש בשירותים, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, עבור השימוש בשירותים.
 7. קניין רוחני
  כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע, בתכנים ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית להחברה, שמורים לחברה או מי מטעמה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה או מבעלי הזכויות האחרים, מראש ובכתב.
  למען הסר ספק, המידע והנתונים אשר תמסור לנו לצורך קבלת השירותים יישמרו על ידינו בסודיות ולא ייעשה בהם שימוש למעט לצורך מתן השירותים, ובהתאם לקבוע במדיניות הפרטיות.
 8. כללי
  1. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.
  2. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.
  3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

עודכן לאחרונה: פברואר 2021.
גירסה : 7.2.21

כדי להמשיך יש להצטייד בטופס 106

האם יש לך טופס 106?

הגשת החזר מס

למשתכרים מעל 650,000 ש"ח​

נציג מטעמנו ייצור איתך קשר מכיוון שחלה עליך החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה. אנחנו נסביר הכול בשיחה בלתי מחייבת ונשאיר לך להחליט אם להתקדם איתנו או לא :)

הזדהות ראשונית

בין אם כבר התחלת איתנו תהליך או שזה תהליך חדש, יש להזין את השם והנייד כאן, אנחנו נשלח סיסמה לנייד שלך בסמס ובמסך הבא נעביר אותך למנוע החישוב התחלת / המשך תהליך חישוב.